Gordon Hayward 2018-19 Prizm Prizms Ruby Wave #158 Boston Celtics

Gordon Hayward 2018-19 Prizm Prizms Ruby Wave #158 Boston Celtics